Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Ewy Katarzyny Skrodzkiej
Zdając sobie sprawę z zawiłości spraw życia codziennego, Kancelaria świadczy na rzecz naszych Klientów indywidualnych szeroką gamę usług prawnych.

Nasi Klienci mogą uzyskać porady w sprawach bieżących, zanim jeszcze podejmą jakiekolwiek kroki prawne, jak również w sprawach losowych, które wymagają obsługi procesowej. 

Kancelaria pomoże Państwu w sprawach sądowych, w szczególności z zakresu:
  • prawa cywilnego zobowiązaniowego, w tym w procesach o odszkodowanie przeciwko zakładom ubezpieczeń, o zadośćuczynienie, o zapłatę, o wydanie (eksmisję), o nakazanie złożenia oświadczenia woli, w procesach o odszkodowanie z tytułu rękojmi za wady, w tym wady nieruchomości;
  • prawa spadkowego, w tym w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, o dział spadku, o zachowek;
  • prawa rzeczowego, w tym w postępowaniach o stwierdzenie zasiedzenia, o zniesienie współwłasności, o podział nieruchomości do korzystania, o ustanowienie drogi koniecznej lub służebności przesyłu, w postępowaniu wieczystoksięgowym, w tym o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  • prawa rodzinnego, w tym o sprawy małżeńskie - o rozwód i separację, o podział majątku wspólnego, oraz ze stosunków między rodzicami a dziećmi - o ustalenie ojcostwa / macierzyństwa, o zaprzeczenie ojcostwa / macierzyństwa, o alimenty, o ustalenie kontaktów, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, jak również o przysposobienie (adopcję);
  • prawa pracy, w tym w postępowaniu o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za nieuprawnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji, o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doświadczenie mobbingu w miejscu pracy;
  • prawa egzekucyjnego, w tym w postępowaniu ze skargi na czynności Komornika Sądowego oraz w postępowaniu przeciwegzekucyjnym;
  • prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym o odszkodowanie z tytułu niezgodności towaru z umową, o odszkodowanie za praktyki naruszające konkurencję (m.in. nieuczciwej reklamy).